آموزش هشت اصل طلایی حل مسائل استوكيومتری

آموزش هشت اصل طلایی حل مسائل استوكيومتری

یکی از مسائلی که در درس شیمی مهم است حل مسئله است به گونه ای اهمیت دارد فرایندی شیرین بوده به طوری که در آزمون های شیمی نمی توان به راحتی آن را کنار گذاشت .از سمت دیگر دانش آموزان بیشتر مواقع با حل مسائل شیمی مشکل دارند.ضمنا در کتابهای درسی نیز معمولا به طور کامل روشهای مساله طرح نمی شود و این تا آنجا اهمیت دارد که روش درست حل یک مسئله برای دانش آموز ضروری می باشد.

هم اکنون با کمک این مقاله و روشی که برای حل کردن مسئله های استوکیومتری برای داننش آموز بسیار ساده کرده به گونه ای که آن را تبدیل به بازی با واحدها می کند تا دانش آموز بتوانئ بهتر و با آمادگی از قبل مسئله ها را حل کند در این شیوه ای که به شما معرفی می شودهمه چیز به دو کمیت مجهول و معلوم بستگی داشته و مشخص کننده است.بعد از آن دانش اموز با کمک گرفتن از قالب ارائه شده و براساسا قانون طلائی می تواند اطلاعات معلوم خود را از مجهول به دست آورده و به راحتی به مسئله پاسخ دهد.

مقدمه

با عنایت به اینکه شیمی نقش مهمی در زندگی و حل خیلی از مسائل و مشکلات کمک می کند پس باید با انتخاب کردن یک روش ساده و تدریس راحت و مناسب فرایند یادگیری و یا بازدهی را خیلی آسان هم برای معلم و هم دانش آموز کرد. روش حل کردن مسئله در درس شیمی همانند سایر دروس یکسان و راحت می شود انجام داد.به طوری که در گام اول مسئله را دقت خواند و آنچه درست ومورد انتظار است را انجام داد و تصمیم گرفت و در مرحله بعدی و دوم نیز تفکر در باره نحوه انجام دادن آن و اخرین کاری که باید صورت گیرد براساس و پایه طرح که در ادامه توضیح داده می شود حل گردد. در دو مرحله قبل تجزیه و تحلیل مسئله مهم است و مرحله سوم دقیقا همانند محاسبات ریاضی عمل می کند.

روش اجرا

در  روش اجرا دانش آموز را می توان به حل کرد مسئله استو کیومتری در قالب بازی با واحدها تشویق کرد تا سطح آمادگی قبلی و را بالا برد و این توانایی را در خود ببیند که دست به قلم شده و برای پیشرفت در حل مسئله آمادگی دارد.همانطور که در مطلب قبل هم گفته شد مهارت برای این کار بر پایه آموزش هشت اصل طلائی که درکتب شیمی دهم و یازهم می باشد موجود است . روش اساسی حل کردن مسئله در این قسمت خطی و استفاده از کسرهای تبدیل بستگی دارداما نحوه درست  تدریس و آموزش به درگیر کردن ذهن محصل با حل مسئله روشی جدید می باشد.

بحث

در این قسمت برخلاف اینکه مثل همیشه مسیر کلی و عمومی را برای حل مساله طی کرده و از او خواسته می شد تا صورت مسئله و سوال را دقیق بخواند تا بتواند مسئله راحل کند او را در مسیر جدیدی در حل کردن مسئله انداخته و آشنا می کنیم.دانش آموز باید این قابلیت را به دست آورد که بتواند از متن سوال مجهول و معلوم مسئله را یافته و بعد از آن بر مبنای اصل طلائی که ارائه شده است اطلاعاتی که معلوم است خود را به مجهولات برساند مراحل روش حل مسئله برا این قرار می باشند:

آ) گام نخست، آشنایی دانش‌آموزان با هشت اصل طلایی به عنوان ابزار حل مسئله

این قانون در کتب شیمی پایه های دهم و یازدهم بوده و در جدول شماره 1 ا به این اصل پرداخته شده و برای درک بهتر به محل معرفی شده در کتاب مرجعه نمائید.

ب) گام دوم، آشنایی دانش‌آموزان با ساختار پاسخگویی به یک سؤال استوکیومتری

بعد از آشنایی دانش آموز با مسائل 8 گانه و اصول آن و اینکه دست به قلم شدبرای اویک راهکار کلی باید تعریف شود.که با همین روش و در همین راستا پایه بودن و هماهنگ بودن دانش آموز برای پاسخ دادن در پاسخنامه با توجه به ساختار ارائه شده بسیار مهم می باشد و در آزمون نهایی تاثیر بسزایی دارد.باید براساس شکل شماره 1 ساختاری داده شود  که دانش آموز با توجه به متن و نگارش بتواند سه جزءمجهول مسئله را با علامت گذاری یا علامت سوال یا با واحد و نماد فرمول شیمی و همچنین سه بخش معلوم سوال یعنی عدد ، نماد/ف واحد و فرمول شیمی به راحتی اقدام کند.

آموزش هشت اصل طلایی:حل مسائل استوكيومتری

 

پ) گام سوم، حل پرسش توسط دانش‌آموزان به استناد اصول هشت‌گانه

در این مرحله بعد از اینکه دانش آموز موفق به تعیین معلوم و مجهول شد با اجرای تساوی بین آن ها و با بهره گرفتن از اصول هشت گانه نسبت به تبدل دادن معلوم به مجهول و حل کردن مسئله اقدام کند.

برای آشنایی بیشتر با جزئیات روش مذکور و چگونگی استفاده از اصول به متن کتب شیمی دهم و یازدهم مراجعه و مطالعه شود.

آموزش هشت اصل طلایی حل مسائل استوكيومتری

نمونه 1. فصل اول کتاب شیمی دهم – خود را بیازمایید، صفحه 19

5 مول آلومینیم چند گرم جرم دارد؟ جرم مولی آلومینیم 27 گرم بر مول است.

آموزش هشت اصل طلایی:حل مسائل استوكيومتری

نمونه 2. فصل اول کتاب شیمی دهم- خود را بیازمایید، صفحه 19

در 2/0 مول فلز روی چند اتم وجود دارد؟

آموزش هشت اصل طلایی:حل مسائل استوكيومتری

نمونه 3. فصل دوم کتاب شیمی دهم – با هم بیندیشیم، صفحه 85

گاز حاصل از اکسایش کامل 5/2 مول گلوکوز، در شرایط   STP چند لیتر حجم دارد؟

• آموزش هشت اصل طلایی:حل مسائل استوكيومتری

نمونه 4. فصل سوم کتاب شیمی دهم- نمونه حل شده، صفحه 107

برای تهیه mL 250  محلول پتاسیم یدید mol.L- 1  2/0، به چند مول حل شونده نیاز است؟

• آموزش هشت اصل طلایی:حل مسائل استوكيومتری

 

نمونه 5. فصل اول کتاب شیمی یازدهم، – تمرین دوره‌ای، صفحه 47

از واکنش 1/8 گرم فلز آ‌لومینیم با خلوص 90 درصد، با محلول مس (II) سولفات چند گرم فلز مس آ‌زاد می‌شود؟ جرم مولی آلومینیم و مس به ترتیب 27 و 64 گرم بر مول است.

 

آموزش هشت اصل طلایی:حل مسائل استوكيومتری

 

نمونه 6. فصل اول کتاب شیمی یازدهم – نمونه حل شده، صفحه 23

از تخمیر 5/1 تن گلوکوز موجود در پسماندهای گیاهی،  چند تن اتانول تولید می‌شود؟ بازده درصدی واکنش 60 درصد است. جرم مولی گلوکوز و اتانول به ترتیب 180 و 46 گرم بر مول  است.

آموزش هشت اصل طلایی:حل مسائل استوكيومتری

نمونه 7. فصل دوم کتاب شیمی یازدهم – تمرین‌های دوره‌ای، صفحه 94

از انحلال کامل g 22/2 کلسیم کلرید خشک در آب چند کیلوژول گرما آزاد می‌شود؟ جرم مولی کلسیم کلرید 111 گرم بر مول است.

نکته

ذکر برخی از نکات در این قسمت خالی از لطف نیست که بدانید آموزش ارائه شده با دو روش امکان پذیر است اول اینکه معلم این توانایی را داشته باشد که براساس ساختار ارائه شده تمامی اصول یعنی هشت اصل را تدریس به گونه ای که دانش آموز آن را درک کند و بعد از آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموز سرفصل های کتاب را حل نموده ونمونه های حل شده را به دانش آموز انتقال داده و از این روش از دانش آموز بخواهد تا یک خودآزمایی انجام دهد.تمرینهای موجود در کتب شیمی یازدهم و دهم برای تسلط کامل و توانایی یادگیری به اصول هشت گانه و گزینش خود و تمرین و ممارست به شما کمک شایانی خواهد کرد این روش برای کلاسهای رفع اشکال و جبرانی بسیار موثر است.

یک روش دیگر که در یادگیری دانش آموز موثر است اینکه در طول کلاس معلم ابتدا اقدام به تدریس و اموزش اصول هشت گانه طلائی نموده و همزمان با پیشرفت دانش آموز ائ را با سرفصلها آشنا کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه نگارش کتاب شیمی در نظام جدید زمینه محمور می باشدپس طبیعی است که طرح مسئله محدود به یک فصل خاص نباشد و به صورت پراکنده ومناسب با سرفصل است .با شناخت یکی روش پویا و جذاب و خلاق محور می توان اصول هشت گانه طلائی را به راحتی اموخت و برای حل ان با هم گام برداشت. کار کردن با این روش برای یک معلم شیمی ماهر بسیار ساده و با هدف است زیرا هرچقدر مباحث افزایش یابد رویارویی دانش آموز با مسئله های جدید بیشتر و شیرین تر  خواهد شد و همواره با ی روش به حل مسئله می پردازد.

آموزش هشت اصل طلایی حل مسائل استوكيومتری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.