آموزش شیمی دهم

– فشار هر گاز ناشی از برخورد مولکول های آن با دیواره ی ظرف است. هواکره نیز به دلیل داشتن گازهای گوناگون فشار دارد. این فشار در همه ی جهت ها بر بدن ما و به میزان یکسان وارد میشود.

– هرچه تعداد ذره های سازنده گاز در فضای مشخص افزایش یابد، تعداد برخورد آنها با دیواره ها بیشتر شده و فشار افزایش مییابد. یعنی فشار گاز با غلظت گازها رابطه مستقیم دارد و از آنجا که با افزایش ارتفاع در هواکره، غلظت گازها کمتر شده (هواکره رقیقتر میشود)، فشار در هواکره با فاصله گرفتن از زمین به تدریج کاهش مییابد.

– با توجه به اینکه با افزایش ارتفاع از سطح زمین هواکره رقیقتر میشود، روند تغییر چگالی هوا در هواکره هم مانند فشار، منظم بوده و با افزایش ارتفاع از سطح زمین پیوسته کاهش مییابد.

– با توجه به شکل و نمودار کتاب درسی، کاهش فشار در ارتفاع های پایینتر بیشتر است اما رفته رفته هرچه ارتفاع بیشتر میشود، این کاهش فشار نیز کمتر میشود

ایستگاه تستیار دوم

-1در لایه تروپوسفر به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع دما در حدود 6درجه سانتیگراد افت میکند و در انتهای لایه به حدود -55درجه سانتیگراد میرسد. اگر میانگین دما در سطح زمین حدود 14درجه سانتیگراد باشد، ارتفاع تقریبی لایه تروپوسفر چند کیلومتر است؟ (پیوند با ریاضی صفحه 4۸کتاب درسی)

12 )4          11/5 )3            9 )2          7 )1

2در یکی از لایه های هواکره که بر روی لایه تروپوسفر قرار دارد در 3کیلومتر اول دما ثابت است اما در ارتفاعهای بالاتر تغییرات دما داریم. اگر میانگین ارتفاع تقریبی در این لایه 23کیلومتر و کمترین و بیشترین دما تقریباً -5۸ درجه و 2درجه سانتیگراد باشد به ازای هر 511متر افزایش ارتفاع دما چگونه تغییر میکند؟ آموزش شیمی دهم

-3چه تعداد از عبارات زیر جمله «در بین گازهای تشکیلدهنده هوای پاک در لایه تروپوسفر …. » را به درستی کامل میکند؟ الف) اکسیژن و نیتروژن بیشترین درصد حجمی را به خود اختصاص دادهاند. ب) گاز هلیم در بین گازهای نجیب از نظر درصد حجمی در رتبه دوم قرار دارد. پ) گاز آرگون در میان اجزای هواکره بلافاصله بعد از گاز نیتروژن در رتبه سوم از نظر درصد حجمی قرار دارد. ت) گازهای مصرفی در تنفس و فتوسنتز نیز وجود دارد. 4 )4        3 )3      2 )2     1 )1

آموزش شیمی دهم
آموزش شیمی دهم

لایه های هوایی

با توجه به شکل:

– سه لایه اول (یعنی تا حدود ارتفاع ۸1کیلومتری از سطح زمین) از گازهای نیتروژن ( ،)N2اکسیژن ( )O2و کربندیاکسید ( )CO2تشکیل شدهاند.

– هرچند لایه اوزون مربوط به لایه دوم (استراتوسفر) است اما گاز اوزون علاوه بر این لایه در لایه اول (تروپوسفر) نیز وجود دارد.

– ( H2Oبخار آب) فقط در لایه تروپوسفر وجود دارد (این یکی از تفاوتهای مهم لایه اول با بقیهی لایههای هواکره است به همین دلیل بسیاری از پدیده های جوی که با رطوبت سروکار دارند مانند ابر و باران در این لایه اتفاق میافتد).

-در لایه چهارم علاوه بر گازهای اکسیژن و نیتروژن، اتم اکسیژن ( )Oو تعدادی از یونهای مثبت مانند +،O2+ ،N2 + H+ ،He+ ،Oوجود دارد. (دلیل؟)

پرتوهای پرانرژی خورشید (مانند فرابنفش) مولکولها و اتمهای موجود در این لایه را بمباران کرده و باعث تبدیل این ذرات به یونهای مثبت و الکترونها میشوند.

– اگر بادقت به شکل بالا نگاه کنیم در لایه چهارم نمودار اغلب ذرات بالا و پایین هم نوشته شده اند. در این لایه برخلاف سه لایه اول اختلاط ذرات سازندهی گازی به خوبی صورت نمیگیرد. توزیع و قرارگیری ذرات گازی در ارتفاعات مختلف برحسب جرم مولی آنها است به طوری که ذرات سنگین در ارتفاعات پایینتر و ذرات سبکتر در ارتفاعات بالاتر قرار میگیرد

مقیاس کلوین

ردپای شیمی در زندگی

در مقیاس دمایی سلسیوس در فشار یک اتمسفر آب خالص در دمای صفر درجه ی سلسیوس شروع به یخ زدن میکند و در دمای 111درجه سلسیوس به جوش می آید. – در مقیاس دمایی کلوین نقطهی انجماد و جوش آب در فشار یک اتمسفر به ترتیب برابر 273 Kو 373 Kمیباشد. – یکای کلوین را با نماد Kنشان میدهند. – در مقیاس کلوین پایینترین دما -273درجه سانتیگراد در نظر گرفته میشود به طوری که پایینتر رفتن از این دما ممکن نیست. دمای سفر کلوین که معادل -273درجه سانتیگراد است را صفر مطلق می نامند. – تغییر دما در مقیاس سلسیوس و کلوین با هم برابر است.

اموزش شیمی دهم

ردپای گاز ها_قسمت اول

4 دیدگاه برای “ردپای گاز‌ها – قسمت دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.