ردپای گازها در زندگی

ردپای گازها در زندگی

 

ردپای گاز هادر زندگی

به لایه هوایی فیروزهای که کره ی زمین را در برگرفته است، هواکره (اتمسفر) میگویند که اغلب هوا نامیده میشود.

– اگر زمین را به سیب تشبیه کنیم ضخامت هواکره نسبت به زمین به نازکی پوست سیب میماند

ردپای گازها درزندگی
ردپای گاز ها درزندگی

– اغلب گازها نامرئی هستند. یکی از استثناهای مهم این جمله: ( NO2یکی از آلایندههای قهوهای رنگ هواکره).

ردپای گازها در زندگی

لایه های هواکره

تروپوسفر

– پایینترین لایه هواکره – از سطح زمین تا ارتفاع 11تا 12کیلومتری (ارتفاع تقریبی 11/5کیلومتر) – لایهای از هواکره که ما در آن زندگی میکنیم. – آب و هوا نتیجهی برهمکنش میان زمین، هواکره، آب و خورشید است، تغییرات آب و هوایی زمین در لایه تروپوسفر و در لایه 11تا 12کیلومتری از سطح زمین اتفاق میافتد. – حدود 75درصد از جرم هواکره در نزدیکترین لایه به زمین یعنی تروپوسفر قرار دارد و در واقع این لایه بیشترین جرم را نسبت به بقیه لایهها دارد.

استراتوسفر

– دومین لایه هواکره از سطح زمین – در ارتفاع 11تا 51کیلومتری از سطح زمین – از ویژگیهای مهم این لایه: حضور پررنگتر گاز اوزون در این لایه است که از رسیدن تابشهای خطرناک فرابنفش به سطح زمین جلوگیری میکند.

مزوسفر

– سومین لایه هواکره از سطح زمین – در ارتفاع 51تا ۸1کیلومتری از سطح زمین

ترموسفر

– چهارمین لایه هواکره از سطح زمین – از ارتفاع حدود ۸1تا حدود 511کیلومتری از سطح زمین

اگزوسفر

– از ارتفاع 511کیلومتری به بالا – لایه گذار هواکره به فضای کیهانی (مرز میان هوا و فضا

ایستگاه تست یار اول

تمام گزینههای زیر درست هستند به جز: )1برای تداوم زندگی سالم و پایدار در سیاره زمین رفتار انسان با هواکره باید هماهنگ و سازگار با طبیعت باشد. )2اتمسفر زمین مخلوطی از گازهای گوناگون است که تا فاصله 511کیلومتری از سطح زمین امتداد یافته است. )3گازهای موجود در هواکره زمین به دلیل انرژی جنبشی زیاد، به راحتی از اتمسفر خارج میشوند. )4ضخامت هواکره زمین بسیار کمتر از کره زمین است.

-2چند مورد از مطالب زیر درستند؟ الف) در لایه تروپوسفر و نیز ارتفاع 51تا ۸1کیلومتری از سطح زمین با افزایش ارتفاع دما کاهش مییابد. ب) در لایههای هواکره روند تغییرات چگالی هوا همانند دما نامنظم بوده و کم و زیاد میشود. پ) با توجه به روند تغییرات فشار برحسب افزایش ارتفاع از سطح زمین میتوان پی به لایهای بودن هواکره زمین برد. ت) بیشتر گازهای هواکره در نزدیکترین لایه به سطح زمین قرار دارند. 4 )4

3

)3 2

)2 1

روند تغییر دما در هواکره

ردپای گاز ها درزندگی

یکی از دلایلی که هواکره را به 4لایه تقسیم میکنند روند متفاوت تغییر دما در این لایه هاست.

– لایه اول (تروپوسفر): در این لایه به طور کلی با افزایش ارتفاع و فاصله گرفتن از سطح زمین دما کاهش مییابد. در این لایه با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر دما در حدود 6درجه کم میشود و از دمای 14درجه سانتیگراد به حدود -55درجه سانتیگراد در انتهای این لایه میرسد.

– لایه دوم (استراتوسفر): در این لایه دما به طور کلی افزایش یافته و از دمای -55درجه به 7درجه سانتیگراد میرسد. افزایش دما در این لایه ناشی از جذب تابشهای پرانرژی فرابنفش توسط مولکولهای اوزون و تبدیل آنها به پرتوهای فروسرخ است.

– لایه سوم (مزوزسفر): در این لایه همانند لایه اول با افزایش ارتفاع دما به تدریج کاهش مییابد و از 7درجه به -۸7درجه سانتیگراد میرسد

نکته

در بین سه لایه ی اول هواکره میانگین دمای لایهی اول (تروپوسفر) از بقیه بیشتر است. لایهی سوم < لایه دوم < لایه اول : میانگین دمایی لایه ها

روند تغییر فشار در هواکره

روند تغییر فشار در هواکره
روند تغییر فشار در هواکره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.