ردپای گاز‌ها

ردپای گاز‌ها

نکته

اگر فرض کنیم آهنگ تغییر دما به ازای هرکیلومتر مقداری ثابت باشد (مانند لایهی تروپوسفر که به ازای هرکیلومتر افزایش ارتفاع دما در حدود 3درجه کاهش مییابد) در این صورت میتوانیم از رابطهی مقابل ارتفاع هر لایه ی هواکره برسیم: a + ΔT × h = b aمیانگین دما در پایینترین سطح لایه bمیانگین دما در بالاترین سطح لایه ΔTمیزان تغییر دما به ازای مقدار مشخصی از افزایش ارتفاع (اگر در لایه افت دما داشته باشیم علامت آن منفی خواهد بود) hارتفاع لایه

کاربردهای گاز نیتروژن

1. محیط بی‌اثر در بسته‌بندی برخی مواد خوراکی

گاز نیتروژن واکنش‌پذیری بسیار کمی دارد بنابراین استفاده از این گاز در بسته‌بندی مواد غذایی فاسد شدن آنها را به حداقل میرساند و زمان ماندگاری را افزایش میدهد. با استفاده از این گاز و کاهش اکسیژن در فضای بسته‌بندی سرعت واکنش‌های اکسید شدن موادغذایی کاهش می‌یابد. گاز نیتروژن بیرنگ، بی‌بو و بی‌مزه است به همین دلیل خواص و ویژگی‌های ظاهری مواد غذایی را تغییر نمی‌دهد

نیتروژن مایع، یک مایع سردکننده بسیار مناسب و ارزان است از این رو درصنعت سرماسازی برای انجماد مواد غذایی و نگهداری نمونه‌های بیولوژیک در پزشکی استفاده می‌شود

نقطه ی جوش نیتروژن بسیار پایین است بنابراین نیتروژن مایع دمای بسیار پایینی دارد. در دماهای پایین باکتری هایی که باعث فاسد شدن مواد غذایی می‌شوند غیرفعال شده و دیگر رشد نمی کنند

3. پرکردن تایر خودروها

به دلیل عدم حضور رطوبت و اکسیژن در لاستیکی که باد نیتروژن دارد زنگ زدگی و خوردگی رینگ رخ نمی‌دهد همچنین لاستیک‌هایی که باد نیتروژن دارند افت فشار کمتری در طول زمان دارند زیرا مولکول‌های نیتروژن بزرگ هستند و کمتر و دیرتر از تایر خودرو فرار میکنند

4. تولید فرآوردهای مهمی مانند آمونیاک و نیتریک اسید به طور مستقیم از نیتروژن هوا

5. حلال هواکره

نیتروژن بیش از ۷۸ درصد حجم هواکره را به خود اختصاص داده است به‌طوری که سایر اجزای هواکره را در خود حل میکند. نقش نیتروژن به عنوان حلال در هواکره باعث رقیق شدن اکسیژن موجود در هواکره میشود و به این ترتیب غلظت مناسبی از اکسیژن را برای تنفس موجودات زنده ایجاد میکند.

برهم‌کنش هواکره با زیست کره

زندگی جانداران گوناگون در زیست‌کره با گازهای هوا، گره خورده است. گیاهان با بهره‌ گیری از نور خورشید و مصرف کربن‌ دی‌اکسید هواکره، اکسیژن مورد نیاز جانداران را تولید می‌کنند. جانداران ‌ذره‌ بینی،گاز نیتروژن هواکره را برای مصرف گیاهان در خاک تثبیت می‌کنند. – گیاهان برای ادامه‌ی زندگی به یک منبع همیشگی از گازهای کربن دی‌اکسید نیازمند هستند تا از راه فتوسنتز موادغذایی مورد نیاز خود را بسازند. – موجودات زنده برای تنفس نیازمند اکسیژن هستند. – هواکره زمین منبع ارزشمندی برای تهیه گازهای کربن دی‌اکسید، اکسیژن و نیتروژن (که در زندگی روزانه نقش حیاتی دارند،) میباشد. – جانداران ذره‌ بینی، گاز نیتروژن هواکره را برای مصرف گیاهان در خاک تثبیت می‌کنند. – معادلات نمادی فرآیندهای تنفس و فتوسنتز به صورت زیر است

گازهای سازنده هوای پاک و خشک

حدود 75درصد از جرم هواکره، در نزدیکترین لایه به زمین (تروپوسفر) قرار دارد. این بخش از هوا کره، همان بخشی است که ما در آن زندگی میکنیم. – پس از تروپوسفر، هواکره رقیق و رقیق تر میشود. – بیشترین درصد حجمی در بین گازهای تشکیل‌ دهنده‌ی هوا متعلق به نیتروژن است. – در بین گازهای نجیب موجود در لایه تروپوسفر، بیشترین درصد حجمی متعلق به آرگون است

توجه کنید که رطوبت هوا متغیر بوده و میانگین بخار آب در هوا، حدود یک درصد است. هر چند این مقدار از جایی به جای دیگر، از روزی به روز دیگر و حتی از ساعتی به ساعت دیگر تغییر میکند

ردپای گاز‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.