ردپای گاز‌ها – قسمت سوم

0
777

نکته

اگر فرض کنیم آهنگ تغییر دما به ازای هرکیلومتر مقداری ثابت باشد (مانند لایهی تروپوسفر که به ازای
هرکیلومتر افزایش ارتفاع دما در حدود 3درجه کاهش مییابد) در این صورت میتوانیم از رابطهی مقابل
ارتفاع هر لایه ی هواکره برسیم:
a + ΔT × h = b
aمیانگین دما در پایینترین سطح لایه
bمیانگین دما در بالاترین سطح لایه
ΔTمیزان تغییر دما به ازای مقدار مشخصی از افزایش ارتفاع (اگر در لایه افت دما داشته باشیم علامت آن
منفی خواهد بود)
hارتفاع لایه

 

کاربردهای گاز نیتروژن

-1محیط بی‌اثر در بسته‌بندی برخی مواد خوراکی

گاز نیتروژن واکنش‌پذیری بسیار کمی دارد بنابراین استفاده از این گاز در بسته‌بندی مواد غذایی فاسد شدن آنها را
به حداقل میرساند و زمان ماندگاری را افزایش میدهد. با استفاده از این گاز و کاهش اکسیژن در فضای بسته‌بندی
سرعت واکنش‌های اکسید شدن موادغذایی کاهش می‌یابد.
گاز نیتروژن بیرنگ، بی‌بو و بی‌مزه است به همین دلیل خواص و ویژگی‌های ظاهری مواد غذایی را تغییر نمی‌دهد

 

نیتروژن مایع، یک مایع سردکننده بسیار مناسب و ارزان است از این رو درصنعت سرماسازی برای
انجماد مواد غذایی و نگهداری نمونه‌های بیولوژیک در پزشکی استفاده می‌شود

نقطه ی جوش نیتروژن بسیار پایین است بنابراین نیتروژن مایع دمای بسیار پایینی دارد. در دماهای پایین
باکتری هایی که باعث فاسد شدن مواد غذایی می‌شوند غیرفعال شده و دیگر رشد نمی کنند

-3پرکردن تایر خودروها

به دلیل عدم حضور رطوبت و اکسیژن در لاستیکی که باد نیتروژن دارد زنگ زدگی و خوردگی رینگ رخ نمی‌دهد
همچنین لاستیک‌هایی که باد نیتروژن دارند افت فشار کمتری در طول زمان دارند زیرا مولکول‌های نیتروژن بزرگ
هستند و کمتر و دیرتر از تایر خودرو فرار میکنند

 

-4تولید فرآوردهای مهمی مانند آمونیاک و نیتریک اسید به طور مستقیم از نیتروژن هوا

-5حلال هواکره

نیتروژن بیش از ۷۸ درصد حجم هواکره را به خود اختصاص داده است به‌طوری که سایر اجزای هواکره را در خود
حل میکند.
نقش نیتروژن به عنوان حلال در هواکره باعث رقیق شدن اکسیژن موجود در هواکره میشود و به این ترتیب غلظت
مناسبی از اکسیژن را برای تنفس موجودات زنده ایجاد میکند.

 

 

 

 

 

برهم‌کنش هواکره با زیست کره

زندگی جانداران گوناگون در زیست‌کره با گازهای هوا، گره خورده است. گیاهان با بهره‌ گیری از نور خورشید و
مصرف کربن‌ دی‌اکسید هواکره، اکسیژن مورد نیاز جانداران را تولید می‌کنند. جانداران ‌ذره‌ بینی،گاز نیتروژن هواکره را
برای مصرف گیاهان در خاک تثبیت می‌کنند.
– گیاهان برای ادامه‌ی زندگی به یک منبع همیشگی از گازهای کربن دی‌اکسید نیازمند هستند تا از راه فتوسنتز
موادغذایی مورد نیاز خود را بسازند.
– موجودات زنده برای تنفس نیازمند اکسیژن هستند.
– هواکره زمین منبع ارزشمندی برای تهیه گازهای کربن دی‌اکسید، اکسیژن و نیتروژن (که در زندگی روزانه نقش
حیاتی دارند،) میباشد.
– جانداران ذره‌ بینی، گاز نیتروژن هواکره را برای مصرف گیاهان در خاک تثبیت می‌کنند.
– معادلات نمادی فرآیندهای تنفس و فتوسنتز به صورت زیر است

 

 

 

 

گازهای سازنده هوای پاک و خشک

حدود 75درصد از جرم هواکره، در نزدیکترین لایه به زمین (تروپوسفر) قرار دارد. این بخش از هوا کره، همان
بخشی است که ما در آن زندگی میکنیم.
– پس از تروپوسفر، هواکره رقیق و رقیق تر میشود.
– بیشترین درصد حجمی در بین گازهای تشکیل‌ دهنده‌ی هوا متعلق به نیتروژن است.
– در بین گازهای نجیب موجود در لایه تروپوسفر، بیشترین درصد حجمی متعلق به آرگون است

توجه کنید که رطوبت هوا متغیر بوده و میانگین بخار آب در هوا، حدود یک درصد است. هر چند این مقدار از جایی به جای دیگر، از روزی به روز دیگر و حتی از ساعتی به ساعت دیگر تغییر میکند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید