کیهان زادگاه الفبای هستی

Mg2412 > Mg 2612 > Mg 2512 : فراوانی

Mg2412 > Mg 2612 > Mg 2512 : پایداری

3Li7 > Li63 : فراوانی

 

درصد فراوانی

هریک از ایزوتوپها در یک نمونه را میتوان به این صورت محاسبه نمود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:تمرین

1 -درصد فراوانی دو ایزوتوپ لیتیم را طبق شکل صفحهی قبل تعیین کنید.

1-7. رادیوایزوتوپ

هسته ایزوتوپهای ناپایدار، ماندگار نیست و با گذشت زمان متالشی میشود. این ایزوتوپها پرتوزا هستند و اغلب بر اثر تالشی، افزون بر ذرههای پرانرژی، مقدار زیادی انرژی نیز آزاد میکنند. – اغلب هستههایی که نسبت شمار نوترونها به پروتونهای آنها برابر یا بیش از 5/1 باشد، ناپایدارند و با گذشت زمان متالشی میشوند. )اتمهایی با تعداد پروتونهای بیش از ۸4 هستههایی ناپایدار دارند(. – ایزوتوپهای پرتوزا و ناپایدار، رادیوایزوتوپ نامیده میشوند.

 

 

نکته:

 

– در میان ایزوتوپهای کربن،  ، خاصیت پرتوزایی دارد و با استفاده از آن سن اشیای قدیمی و عتیقهها را تخمین میزنند.. –

یکی از کاربردهای مواد پرتوزا، استفاده از آنها در تولید انرژی الکتریکی است –

– کیمیـاگری (تبـدیـل عـنـصـرهـای دیگر بـه طلا) آرزوی دیـریـنهی بشـر بوده است. بـا پیشـرفت علـم شیمی و فیزیک، انسان میتواند طال تولید کند اما هزینهی تولید آن به اندازهای زیاد است که صرفه اقتصادی ندارد

59feیک رادیوایزوتوپ است و در تصویربرداری از دستگاه گردش خون به کار میرود زیرا یونهـای آن در ساختار هموگلوبین وجود دارند

– پژوهشها نشان میدهد که مقادیر بسیار کمی از مواد پرتـوزا در همـه جـا یافـت مـی شـو د، البتـه میـزان پـرتـوهای تـابش شده بسیار انـدک اسـت و بـه طـور معمـول بـــر سـالمت مــا اثــری نمــی گـــذارد .

– یکی از فراوانترین مواد پرتوزا که در زنـدگی مـا یـافت میشود، گاز رادون اسـت. رادون، گـازی بیرنـ،، بیبـو، بیمزه و سنگینتـرین گاز نجیب موجود در طبیعت است. این گاز پیوسته در الیههای زیـرین زمیــن در واکـنــشهــای هستـهای تــولــیـد میشود و به دلیل دمـا و فشـار زیـاد در آن الیـه هـا بـه منافـذ و ترکهای موجود در سن،هـای سازنـده پـوسته زمیـن نفوذ میکنند.

– به گلوکز حاوی اتم پرتوزا، گلوکز نشاندار میگویند.

– دود سیگار و قلیان، مقدار قابل توجهی مواد پرتوزا دارد. ازاین رو اغلب افرادی که به سرطان ریه دچار میشوند، سیگاری هستند

نکته:

.

– تودههای سرطانی یاختههایی هستند که رشد غیرعادی و سریعی دارند. یکی از کاربردهای رادیوایزوتوپها در پزشکی استفاده از آنها برای تشخیص تودهی سرطانی است. در این فرایند گلوکز نشاندار (گلوکز حاوی اتم پرتوزا) را وارد بدن میکنند و از آنجا که سلولهای سرطانی برای رشد و تقسیم خود نیاز به انرژی زیادی دارند، گلوکزها (پرتوزا و معمولی) در محل توده تجمع مییابند و با یک آشکارساز پرتو به راحتی میتوان محل تودهی سرطانی را تشخیص داد

1-8. نیمه عمر!

مدت زمانی است که طی آن نیمی از ایزوتوپ موجود متلاشی می‌شود، که این موضوع نشان دهنده‌ی میزان پایداری یک ایزوتوپ است، واضح است که هرچه نیمه عمر یک ایزوتوپ کوتاه‌تر باشد ناپایدارتر می‌باشد.

 

تمرین

۱−در هر ساعت جرم اولیه یک ماده‌ی پرتوزا نصف می‌شود. اگر جرم اولیه ماده برابر یک گرم باشد، برای تجزیه‌ی 75/93 درصد از این ماده چند ساعت زمان لازم است؟

۲−اگر در هر 5 دقیقه جرم اولیه یک ماده پرتوزا 91 درصد کاهش یابد پس از 15 دقیقه چند درصد از این ماده متالشی شدهاست؟

۳− گر نیمه عمر ایزوتوپهای M, N به ترتیب برابر 3 و 2 ساعت باشد پس از گذشت 6 ساعت از تالشی هستهای جرمهای برابری از هریک از ایزوتوپها، جرم هستههای باقیماندهی ایزوتوپ N چند برابر جرم هستههای متالشی شدهی ایزوتوپ M میباشد؟

 

1-9. ایزوتوپ‌های هیدروژن

 

– هیدروژن دارای هفت ایزوتوپ است (سه ایزوتوپ طبیعی و چهار ساختگی)

ایزوتوپهای طبیعی: 

ایزوتوپهای ساختگی:

– یک نمونه طبیعی از عنصرهیدروژن مخلوطی از سه ایزوتوپ است. و ایزوتوپ های ساختگی در طبیعت موجود نیستند.

– در بین ایزوتوپهای طبیعی ایزوتوپهای پایدار هستند اما ایزوتوپ ناپایدار است.

– در بین ایزوتوپهای ساختگی  از همه پایدارتر است چون زمان نیمه عمر آن از همه ایزوتوپهای ساختگی 7 بیشتر است و  از همه ناپایدارتر است.

 

 

مقایه پیاداری ایزوتوپ‌های ساختگی

گاها سوالی میبینیم که از دانشآموز پرسیده میشود با فالن تا ایزوتوپ چند نوع مولکول بهمان پدید میآید؟
مثال اگر هیدروژن و اکسیژن را را با 3 نوع ایزوتوپ در نظر بگیریم چند نوع مولکول آب
پدید میآید؟
18 نوع
حال باید ببینیم چگونه به این 1۸ نوع مولکول رسیدهایم:

چند نوع مولکول بهمان پدید میآید؟
مثال اگر هیدروژن و اکسیژن را را با 3 نوع ایزوتوپ در نظر بگیریم چند نوع مولکول آب
پدید میآید؟
18 نوع
حال باید ببینیم چگونه به این 1۸ نوع مولکول رسیدهایم:

خوب در مورد یک ایزوتوپ اکسیژن مدلهای مولکولی مقابل را خواهیم داشت:

به همین صورت برای 2 نوع ایزوتوپ دیگر اکسیژن نیز 6 مدل مولکولی پدید میآید به
همین دلیل 6×3 مدل مولکول آب خواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.