کیهان زادگاه البفای هستی (قسمت چهارم)

کیهان زادگاه البفای هستی (قسمت چهارم)

نکته:

در مورد مولکولهایی که تفاوت عدد جرمی ایزوتوپهای اتمهای سازندهی آنها نسبت به هم با اختالف یکی تغییر کند. خواهیم داشت: 1 +جرم مولکولی سبکترین مولکول – جرم مولکولی سنگینترین مولکول = تعداد جرم مولکولی متفاوت

تــمـــریــــن

1- باتوجه به تعداد ایزوتوپ‌های اکسیژن (3 نوع) چند نوع مولکول اکسیژن وجود دارد؟

2- باتوجه به تعداد ایزوتوپ‌های طبیعی کلر (2نوع) و تعداد ایزوتوپ‌های طبیعی هیدروژن (3 نوع) چند نوع جرم مولکولی متفاوت برای هیدروژن کلرید می‌توان متصور شد؟

نکته:

– عنصر تکنسیم دوره پنج و گروه هفت جدول قرار دارد. – از تکنسیم برای تصویربرداری غدهی تیروئید استفاده میشود همانطور که میدانید غدهی تیروئید مصرفکننده اصلی یون یدید در بدن است، این یون یدید با یونی که حاوی تکنسیم است اندازهی مشابهی دارد و غدهی تیروئید هنگام جذب یون یدید این یون را هم جذب میکند با افزایش مقدار این یون در غدهی تیروئید امکان تصویربرداری فراهم میشود.

– غدهی تیروئید یک غدهی پروانهای شکل است که در جلوی نای قرار دارد.

1-11. ایستگاه تستیار چهارم

1- چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

الف) دانشمندان با بهره‌گیری از واکنش‌های هسته‌ای تنها می‌توانند 26 عنصر جدول را به‌طور مصنوعی بسازند.

ب) با افزایش مقدار یون حاوی تکنسیم در غده‌ی تیروئید امکان تصویربرداری از آن فراهم می‌شود.

پ) تیروئید غده‌ای پروانه‌ای شکل است که در زیر گلو قرار دارد.

ت) عنصر فلزی مس دارای رادیوایزوتوپی ناپایدار است که توسط یک مولد هسته‌ای می‌توان آن ‌را تولید کرد.

ث) 80 درصد از عناصری که تاکنون شناخته شده‌اند در طبیعت یافت می‌شوند.

1)2         2)3        3)4           4)1

2- همه‌ی عبارات زیر صحیح هستند بجز:

1) از ایزوتوپ‌های پرتوزا فقط به عنوان سوخت در نیروگاه‌هی اتمی استفاده می‌شود.

2) اورانیوم شناخته شده‌ترین فلز پرتوزا است، که چندین ایزوتوپ دارد.

3) فراوانی ایزوتوپی از اورانیوم که به عنوان سوخت در رآکتورهای اتمی به کار می‌رود در مخلوط طبیعی کمتر از 7/0 درصد است.

4) دانشمندان هسته‌ای کشورمان توانستند فراوانی ایزوتوپ اورانیوم قابل استفاده در نیروگاه‌های هسته‌ای را در مخلوط ایزوتوپ‌های آن به کمک غنی‌سازی ایزوتوپی افزایش دهند.

نکته:

نکته 1 :تمام عناصر با عدد اتمی 1 تا 33 به طور کامل و مسلط به خاطر سپرده شود. نکته 2 :جدول دورهای عنصرها، در این جدول هر عنصر با نماد یک یا دو حرفی نشان داده شده است. در هر نماد، حرف اول نام التین عنصر به صورت بزرگ نوشته میشود؛ برای نمونه نماد سه عنصر آلومینیم، آرگون و طال به ترتیب Ar ،Al و Au است که همگی با حرف A آغاز میشود.

نکته:

نمادها، دادههای عددی و خالصه نویسی ها در جدول دورهای اطلاعاتی مانند شمارۀ گروه، دوره، شمار ذرههای زیراتمی و… را برای یک عنصر در اختیار میگذارد. – جدول دورهای شامل 7 دوره و 11 گروه میباشد. دوره: یا تناوب هر ردیف افقی جدول دورهای که نشاندهندهی چیدمان عنصرها بر حسب افزایش عدد اتمی میباشد. گروه: یا خانواده هرستون جدول دورهای که شامل عنصرهایی با خواص شیمیایی مشابه است.

نکته:

– واضح است که خواص شیمیایی عنصرهایی که در یک دوره جدول تناوبی قرار دارند با یکدیگر متفاوت است. – عنصر تکنسیم با عدد اتمی 33 در دوره پنجم و گروه هفتم قرار دارد و با عنصر منگنز هم گروه است. – با استفاده از ویژگیهای عنصرها میتوانیم رفتار عنصرها را پیشبینی کنیم. دقت شود که فقط خواص شیمیایی عناصری که در یک گروه قرار میگیرند یکسان هستند و خواص فیزیکی و همچنین خواص هستهای مثل پرتوزایی لزوما یکسان نمیباشد.

1-12. ایستگاه تستیار پنجم

1- کدام جمله درست است؟

1) تعداد عنصرهای موجود در گروه‌های 2، 13، 14 و 17 با هم برابر بوده و هر کدام شامل 7 تا عنصر است.

2) عنصرهای گروه 4 تا 12 در دوره‌های 4 تا 6 جدول تناوبی قرار دارند.

3) در عنصر نیتروژن جرم اتمی میانگین حدود 2 برابر عدد اتمی آن است.

4) در جدول دوره‌ای امروزی، عنصرها بر اساس افزایش عدد جرمی سازماندهی شده‌اند.

2- همه موارد زیر صحیح هستند به جز:

1) خواص شیمیایی عنصرهایی که در یک دوره از جدول دوره‌ای قرار دارند متفاوت است.

2) تمام عنصرهایی که در یک ستون جدول دوره‌ای قرار می‌گیرند، مشابه یکدیگر هستند.

3) از روی جدول دوره‌ای عنصرها می توان به تعداد ذرات زیراتمی یک عنصر پی برد.

4) اختلاف مجموع تعداد عناصر کوچکترین گروه‌های جدول تناوبی از مجموع تعداد عناصر بزرگترین دوره‌های آن برابر 28 است.

1-13 .جرم اتمی عنصرها

– جرم اجسام گوناگون را بسته به اندازه و نوع آنها با ترازوهای متفاوتی اندازه گیری میکنند. – جرم یک کامیون را با باسکول و یکای تن، جرم هندوانه را با ترازوی معمولی و یکای کیلوگرم و جرم طال را با ترازوهای دقیقتر و یکای گرم میسنجند. – ترازوهایی که برای اندازگیری جرم اجسام گوناگون به کار میروند دقت اندازگیری متفاوتی دارند. – به منظور اندازیری جرم یک جسم باید از ترازوهایی استفاده کرد که دقت آن متناسب با جرم جسم باشد و از جرم جسم کوچکتر باشد.

نکته:

شیمیدانها در قرنهای 11 و 19 میالدی توانستند به روش تجربی، جرم اتمهای بسیاری از عنصرهای شناخته شده تا آن زمان را به طور نسبی اندازهگیری کنند. به طور مثال یک اتم اکسیژن 33/1 برابر جرم یک اتم کربن و جرم یک اتم کلسیم 5/2 برابر جرم یک اتم اکسیژن است. استفاده از این نسبتها در محاسبههای آزمایشگاهی، بسیار دشوار بود به همین دلیل جرم خاصی را به یک عنصر نسبت دادند و سپس به کمک نسبتهای اندازهگیری شده جرم عنصرهای دیگر را محاسبه کردند.

– پس به این ترتیب مقیاسی بدست آمد که به کمک آن میتوان جرم همهی اتمها را اندازگیری کرد. بنابراین زمانی که گفته میشود جرماتمی فلوئور 9 است، یعنی هر اتم فلوئور جرمی معادل 9 وزنه به جرم amu 1 دارد. شیمیدانها به این طریق توانستند جرم اتمی دیگر عنصرها را و جرم ذرههای زیراتمی را )نسبت به جرم یک ایزوتوپ کربن -12 )اندازگیری کنند.

– یکای جرم اتمی را با نماد u نیز نشان میدهند.

کیهان زادگاه البفای هستی کیهان زادگاه البفای هستی کیهان زادگاه البفای هستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.