الفبای هستی

کیهان زادگاه الفبای هستی
کیهان زادگاه الفبای هستی

نکته 1

شواهد تاریخی که از سنگ نوشتهها و نقاشیهای دیوار غارها به دست آمده است، نشان میدهد که انسان اولیه
با نگاه به آسمان و مشاهدهی ستارگان در پی فهم نظام و قانونمندی در آسمان بودهاست.

1-1 .ایستگاه تستیار اول

1 -کدام گزینه به درستی بیان شده است ؟ )نشرالگو(
1 )ستارگان از فرایندهای ایجاد اتمها و عنصرها در جهان هستی، هیچ گونه اطالعاتی را در اختیار ما قرار
نمیدهند.
2 )انسان همواره با پرسشهایی همچون »پدیدههای طبیعی چرا و چگونه رخ میدهند؟«، روبهرو بوده است؛ اما
تالشی برای یافتن پاسخ های قانع کننده صورت نگرفته است.
3 )علوم تجربی تالش گستردهای را برای یافتن پاسخ پرسش »جهان کنونی چگونه شکل گرفته است؟«
برخالف »پدیدههای طبیعی چرا و چگونه رخ میدهند؟« انجام داده است.
4 )پاسخ به این پرسش بنیادی و بزرگ که »هستی چگونه پدید آمده است؟« در قلمرو علوم تجربی نمیگنجد و
پاسخ آن با مراجعه به آموزههای و حیانی به دست میآید.

نکته 2

اخــتـــرشـیــمـــی، یــکـی ازشاخههای جـذاب شیمی است و بــه مـطـالـعه مـولـکـولهـایـی
مــیپــردازد که در فـضــاهــای بین سـتارهای یــافت مـیشـود. اخترشیمیدانها تــوانستهاند وجـود
مولکولهـای گونـاگونی را در مکـانهـایی بسیـار دور ثابت کنند که تـاکنون پای هیچ انسانی به آنجا نرسیده
است.

نکته 3

مقایسه درصد فراوانی عناصر در دو سیاره زمین و مشتری

 

 • فراوان‌ترین عنصر جهان −> هیدروژن
 • فراوانترین عنصر زمین -> آهن
 • فراوان‌ترین عنصر زمین ->هیدروژن
 • فراوانترین نافلز زمین -> هیدروژن
 • فراوانترین نافلز مشتری -> هیدروژن
 • فراوانترین فلز زمین -> آهن
 • فراوانترین فلز مشتری -> ندارد
 • فراوانترین گاز زمین -> اکسیژن
 • فراوانترین گاز مشتری -> هیدروژن
 • دومین عنصر فراوان زمین -> اکسیژن
 • دومین عنصر فراوان مشتری -> هلیم

◄ عناصر مشترک دو سیاره: O – S
◄ عناصر فلزی زمین به ترتیب فراوانی: Fe – Mg – Ni – Ca – Al
◄ فراموش نشود فراوانترین عنصر پوسته زمین اکسیژن است.

کیهان زادگاه الفبای هستی

نکته 4

 

سحابی عقاب یکی از مکانهای زایش ستارگان است.

1 -در میان عنصرهای سازنده سیاره ………. عنصر ……… پس از ……… بیشترین فراوانی را دارد.
1 )مشتری ـ نیتروژن ـ اکسیژن 2 )زمین ـ منیزیم ـ نیکل
3 )مشتری ـ هلیم ـ هیدروژن 4 )زمین ـ سیلیسیم ـ آهن


2 -سیاره مشتری نسبت به کره زمین….،
1 )قطر بیشتر و فاصله کمتری از خورشید دارد.
2 )دمای کمتر و شعاع یکسان دارد.
3 )بزرگتر و فاقد عنصرهای کربن و سیلسیم است.
4)چگالی کمتری دارد و در میان عناصر سازنده آن، هیدروژن بیشترین

فراوانی را دارد.
3 -کدام یک از عبارت های زیر نادرست است؟
1 )در میان ۸ عنصر فراوان، سیارههای زمین و مشتری عنصر گوگرد در رتبه یکسانی به لحاظ فراوانی قرار
دارد
2 )تنها علت گازی بودن سیاراتی مانند مشتری، دور بودن آنها از خورشید است.
3 )در میان هشت عنصر فراوان موجود در سیاره مشتری که بزرگترین سیاره سامانه خورشیدی است، هیچ
عنصر فلزی یافت نمیشود.
4)عناصر موجود در کره زمین، بیش از ۸عنصر است.

4 -کدام یک از عبارتهای زیر نادرست است؟
1 )اختالف درصد فراوانی دو عنصر فراوان موجود در سیاره مشتری کمتر از سیاره زمین است.
2 )در تشکیل سیاره مشتری، سه عنصر هلیم، نئون و آرگون شرکت دارند.
3 )درباره درصد فراوانی عناصر سازنده کره زمین میتوان گفت:
Fe > O > Si > Mg > Ni > S > Ca > Al
شیمی 1( پایه دهم( / 7
4 )درصد فراوانی عنصر هیدروژن در سیاره مشتری، از درصد فراوانی عنصر آهن در سیاره زمین بیشتر است

5 -چند مورد از عبارت های زیر درست هستند؟
الف( نوع و میزان فراوانی عنصرها در سیارههای سامانه خورشیدی متفاوت است در حالی که این سیارهها دارای
عنصرهای مشترکی نیز هستند.
ب( دانشمندان به کمک این موضوع که عناصر به صورت ناهمگون در جهان توزیع شدهاند، توانستند
چگونگی پیدایش عنصرها را توضیح دهند.
پ( طی مهبانگ انرژی بسیار عظیمی آزاد شده که باعث پیدایش ذرات زیر اتمی و سپس عناصر هیدروژن و
هلیم شده است.
ت( پس از مهبانگ با گذشت زمان و افزایش دما، گازهای هیدروژن و هلیم متراکم شدند و سحابیها را
ایجاد کردند.
4)4 3)3 2 )2 1 )1


6 -کدام یک از عبارتهای زیر، جمله »سرآغاز کیهان با انفجاری مهیب )مهبانگ( همراه بوده که در آن
شرایط…….. «. را به درستی تکمیل نمیکند؟
1 )ذرههای زیر اتمی مانند الکترون، نوترون و پروتون ایجاد شدند.
2 )انرژی عظیمی آزاد شد و پس از مدتی مجموعههای گازی به نام سحابی به وجود آمدند.
3 )پس از تشکیل ذرههای زیر اتمی، عنصرهای هیدروژن و هلیم پا به عرصه جهان گذاشتند.
4 )از واکنشهای هستهای میان عنصرهای هلیم و هیدروژن و تراکم آنها، عنصرهای سبک مثل لیتیم،
کربن و طال ایجاد شدند.


7 -کدام یک از عبارتهای زیر درست است؟
1 )پراکندهشدن عنصرهای سنگین در فضا سبب انفجار و مرگ ستارگان میشود.
2 )دمای ستاره با مناسب بودن شرایط تشکیل عنصرهای سنگینتر رابطه مستقیم دارد.
3 )طال و آهن از جمله عنصرهایی هستند که امکان تشکیل آنها در ستاره ها وجود ندارد.
4 )نخستین عنصری که پس از مهبانگ پا به عرصه جهان گذاشت، دومین عنصر فراوان در سیاره مشتری
است

 

2 دیدگاه برای “کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت اول)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.